( نقشینه -طراحی داخلی ، پتینه ، نقاشی دیواری ،نقاشی سقفی(رضا دینی
( نقشینه -طراحی داخلی ، پتینه ، نقاشی دیواری ،نقاشی سقفی(رضا دینی"
( نقشینه -طراحی داخلی ، پتینه ، نقاشی دیواری ،نقاشی سقفی(رضا دینی"
( نقشینه -طراحی داخلی ، پتینه ، نقاشی دیواری ،نقاشی سقفی(رضا دینی"
( نقشینه -طراحی داخلی ، پتینه ، نقاشی دیواری ،نقاشی سقفی(رضا دینی"
( نقشینه -طراحی داخلی ، پتینه ، نقاشی دیواری ،نقاشی سقفی(رضا دینی"
( نقشینه -طراحی داخلی ، پتینه ، نقاشی دیواری ،نقاشی سقفی(رضا دینی"

نقاشي سقفی

نقاشي سقفی به عنوان يكي از اشكال‌ هنري در طول تاريخ همواره از اهميت خاصي برخوردار بوده، تأثير آن بر زندگي انسان از ديرباز تاكنون آنچنان پايدار و ماندني است كه مي‌توان گفت كمتر رشته هنري چنين تأثيري را داشته است، زيرا كه خيلي از رشته‌هاي هنري در مقاطعي از تاريخ بنا به ضرورت و مجموعه شرايط خاصي شكل گرفته و در مقاطعي ديگر از بين رفته يا كاربرد خود را از دست داده‌اند. اما نقاشي ديواري را مي‌توان اولين زايش راستين هنري انسان در سپيده دم تاريخ هنر دانست.
به طوري كه همچنان تاكنون تداوم و تأثير خود را در بطن زندگي جوامع بشري حفظ كرده است. در تبيين دستاورد بزرگ انسان عصر سنگ (كه جهان را با تصوير مجسم مي‌ساخت تا بر آن تسلط يابد) نبايد از ياد ببريم كه هنر وي، به معني واقعي واژه، هنر بوده است. آنچه اهميت دارد اين نيست كه او تصويرآفريني مي‌كرد بلكه اين است كه تصاوير مزبور را ماهرانه و زيبا مي‌آفريد.

 
 
نقشینه
بیمه عمر وتامین آتیه
( نقشینه -طراحی داخلی ، پتینه ، نقاشی دیواری ،نقاشی سقفی(رضا دینی"