نقاشی دیواری-رضا دینی نقاشی دیواری-رضا دینی نقاشی دیواری-رضا دینی نقاشی دیواری-رضا دینی نقاشی دیواری-رضا دینی نقاشی دیواری-رضا دینی نقاشی دیواری-رضا دینی

رضا دینی

نقاشی دیواری-رضا دینی نقاشی دیواری-رضا دینی نقاشی دیواری-رضا دینی نقاشی دیواری-رضا دینی نقاشی دیواری-رضا دینی

رضا دینی در سال 1345 در شهر تهران بدنیا آمد  او از همان دوران کودکی علاقه زیادی به نقاشی داشت  و در استای این علاقه سختی و مرارت های بسیاری را تحمل کرد او  یکی از شاگردان استاد بی مثال هنر نقاشی  "استاد مرتضی کاتوزیان " می باشد و  ازاین شاگردی   25 سال میگذرد و هنوز هم ادامه دارد.